Metsäsuunnittelu


Metsäsuunnittelu

Teemme vu­osit­tain useita tuhan­sia hehtaare­ita metsäsu­un­nit­telua yk­si­ty­isille metsäno­mis­ta­jille, sekä eri yhteisöille, kuten seu­rakun­nille ja kun­nille. 

Metsäno­mis­taja saa kaut­tamme tilako­htaisen metsäsu­un­nite­man. Käymme maas­tossa kaikilla su­un­niteltavilla ku­vioilla totea­massa metsän nykyti­lan ja mit­taa­massa tarvit­ta­vat pu­us­totiedot. 

Meillä on käytössä ForestKit- metsäti­etojärjestelmä. Pystymme vai­vat­tomasti siirtämään su­un­nitel­masi mm. metsään.​fi-palveluun.

Metsäsu­un­nitelma hyödyttää sinua seu­raav­illa tavoilla: 
  • Su­un­nitelma pitää sisällään metsäam­mat­ti­laisen ehdo­tuk­set metsänhoito- ja hakkuutöistä sekä pu­us­toarvion
  • Saat ajan­ta­saista ti­etoa metsäsi nykyti­lasta sekä ke­hi­tyk­sestä 
  • Saat tiedon tilal­lasi si­jait­se­vista lu­on­toko­hteista 
  • Puukau­pan teko on vai­vat­tomam­paa ajan­ta­sais­ten pu­us­toti­eto­jen an­siosta 
  • Metsänhoitotöiden tekem­i­nen on kus­tan­nuste­hokkaam­paa 

Metsäsu­un­nitelma mak­saa usein it­sensä takaisin jo en­simmäisten hakkuiden ja metsänhoitotöiden yhtey­dessä. 

Su­un­nitelma tulee uusia kymme­nen vuo­den välein, jotta se vas­taa metsän todel­lista tilaa. 
METSÄSUUNNITTELU HOLLANTI OY
Oulaistenkatu 50 C 1
86300 Oulainen
Y-tunnus 2189725-9
Verkkolaskuosoite: 003721897259
Operaattori: MAVENTA
Välittäjätunnus: 003721291126 (DABAFIHH)
Sähköpostilaskun osoite: INVOICE-21897259@KOLLEKTOR.FI


Noora Impola, toimitusjohtaja 040 573 0350
Aki Kiviniemi, metsäasiantuntija 040 578 6760
Asko Mäkelä, metsäasiantuntija 050 501 1523
etunimi.sukunimi@msh.fi

Palvelun tuottaa Fokus
Metsäsuunnittelu Hollanti Oy Copyright (c)2020, All Rights Reserved.