Puukauppa


Puukauppa

Panos­tamme hakkuis­samme hyvään ja laadukkaaseen työjälkeen! Ko­r­ju­umme lähtökohta on tarkka pu­unkatkonta sekä tyy­tyväinen metsäno­mis­taja. Katkon­tamme on har­ven­nushakkuilla omaa lu­okkaansa, mikä nos­taa metsäno­mis­ta­jan tu­loja huo­mat­tavasti ko­hteilla. 

Val­taosa omasta ko­r­ju­us­tamme on har­ven­nusko­hteita. Konekalus­tomme on su­un­nattu er­i­tyis­esti näille ko­hteille. Pyrimme hakkuissa si­ihen, että käsitellään metsä kun­toon ker­ralla. Pystymme tekemään hakkuut yhdellä ker­taa, niin että saamme ko­r­jat­tua pienipu­us­toiset en­er­gia­puuko­hteet sekä kasvunsa jo päättäneet päätehakkuuku­viot. 


Jatku­van kas­vatuk­sen hakkuut ovat osa hakkuita­mme nykyään. Vu­osit­tais­esta hakkuumäärästämme jatku­van kas­vatuk­sen hakkuiden osuus on 30%. Osa ko­keneista urakoit­si­jois­tamme on erikois­tunut juuri ylähar­ven­nusko­htei­den hakkuisiin, ja heillä on siitä pitkän ajan koke­mus. 

Teemme nyky­isin kun­nille- ja kaupungeille taa­jama- ja puis­tomet­sien hakkuita. 

Pu­unko­r­juun suorit­ta­vat paikalliset, am­mat­ti­taitoiset koneyrittäjät. Eri hakkuuko­hteisiin val­it­semme ni­ille parhaiten sovel­tuvan ko­r­ju­u­ta­van ja konekalus­ton metsäno­mis­ta­jan toiveet huomioiden. Palveluk­ses­samme on ollut vu­osit­tain 9-12 koneketjua. Hakkuita suori­ta­mme koko toimi­alueel­lamme 16 kun­nan alueella. 

Käytettävissä oleva kalusto mah­dol­lis­taa ko­r­juun en­er­gia­puuko­hteista päätehakkuisiin. Urakoit­si­joilta löytyy am­mat­ti­taitoa suorit­taa myös vaa­tivia ylispuu- ja ylähar­ven­nushakkuita. 

Haemme ke­mer­at­uet niiltä hakku­ualoilta, joille on mah­dol­lista saada tukea. 

Välitämme ko­r­jaa­mamme pu­u­tavaran alueella toimiville pk-sa­hoille sekä metsäyhtiöille.

Puukauppa valtakirjalla

Avus­tamme metsäno­mis­ta­jaa kaikissa puukaup­paan li­it­tyvissä asioissa 

Puukaup­pa­palvelumme sisältää: 
  • ko­hteen ra­jauk­sen maas­toon 
  • metsänkäyttöil­moituk­sen teon 
  • arvion hakku­u­tu­loista ja mah­dol­li­sista uud­is­tamis­menoista 
  • tar­jousten ot­tamisen ja arvioin­nin eri pu­unos­ta­jilta 
  • ko­r­juun valvon­nan, jossa ki­in­nitämme huomiota puun katkon­taan

Energiapuun korjuu

Ko­r­jaamme en­ergipu­uta si­ihen sovel­tuvilta ko­hteilta. 

Ota yhteyttä niin käydään maas­tossa katsomassa, mitkä ko­hteet sovel­tu­vat en­er­gia­puuko­r­ju­useen!


METSÄSUUNNITTELU HOLLANTI OY
Oulaistenkatu 50 C 1
86300 Oulainen
Y-tunnus 2189725-9
Verkkolaskuosoite: 003721897259
Operaattori: MAVENTA
Välittäjätunnus: 003721291126 (DABAFIHH)
Sähköpostilaskun osoite: INVOICE-21897259@KOLLEKTOR.FI


Noora Impola, toimitusjohtaja 040 573 0350
Aki Kiviniemi, metsäasiantuntija 040 578 6760
Asko Mäkelä, metsäasiantuntija 050 501 1523
etunimi.sukunimi@msh.fi

Palvelun tuottaa Fokus
Metsäsuunnittelu Hollanti Oy Copyright (c)2020, All Rights Reserved.