Metsätiet

Metsätiet

Metsätien rak­en­t­a­mi­nen tai pe­rus­paran­nus kan­nat­taa aina. Metsätien vaiku­tusalueella saat pu­us­tasi parem­man hin­nan, koska kaukokul­je­tus helpot­tuu ja ajo­matka metsästä tien­var­teen ly­he­nee. Myös metsänhoitotöiden to­teut­ta­mi­nen helpot­tuu, kun päästään mah­dol­lisim­man lähelle työmaata. Metsäsi ja muiden ki­in­teistöjesi arvo nousee, kun asial­liset tiey­htey­det ovat kun­nossa. Metsäsu­un­nit­telu Hol­lanti Oy su­un­nit­telee ja to­teut­taa metsätien raken­nus- ja pe­rus­paran­nushankkeita. Mikäli omi­s­tat metsää pe­rus­paran­nuk­sen tarpeessa ol­e­van metsätien var­rella niin ole rohkeasti yhtey­dessä. Palvelun tuottaa Fokus
Metsäsuunnittelu Hollanti Oy Copyright (c)2020, All Rights Reserved.